Icelandic as second language

SÍMEY- Símenntunarmiðstöð og íslenska sem annað mál.

Eitt af hlutverkum SÍMEY er að stuðla að því að einstaklingar á Eyjafjarðarsvæðinu hafi aðgang að hagnýtri þekkingu á öllum skólastigum. Þetta gerum við með því að bjóða upp á fjöldamörg almenn námskeið bæði starfstengd sem og tengd áhugamálum og hugðarefnum hvers og eins. Sem dæmi um námskeið má nefna: tölvunámskeið, tungumálanámskeið, margskonar tómstundanámskeið og námskeið sem snúa að persónuhæfni. SÍMEY býður einstaklingum einnig upp á lengri námsbrautir sem má meta sem einingar inní framhaldsskóla og sem undirbúningur fyrir háskóla

SÍMEY býður uppá fjölbreytt námskeið í íslensku sem öðru máli á Akureyri, Dalvík og í Fjallabyggð. Verkefnastjórar og ráðgjafar SÍMEY eru til taks fyrir einstaklinga til að skoða hvaða námskeið eða námsleiðir henta hverjum og einum. Einnig geta þeir bent á leiðir til að fjármagna námskeiðsgjöld o.fl.
Þessi þjónusta er ókeypis og hægt að fá frekari upplýsingar um hana í síma 460-5720 eða simey@simey.is 

SÍMEY – lifelong-learning center and Icelandic as second language.

One of the roles of SÍMEY is to provide practical education to individuals in the Eyjafjörður area. We do that by offering several courses both related to work and hobbies. As an example of courses we offer: computer courses, language courses, many kinds of leisure-courses and courses that emphasis on increasing the individual´s potentials in work- and daily life. SÍMEY also offers programs that last longer than an average course and these programs can be evaluated as points in college or as a preparation for University.

SÍMEY provides a diverse selection of courses in Icelandic as second language in Akureyri, Dalvík and Fjallabyggð. The courses are based on the Curriculum of Icelandic as a second language, published by the Ministry of Education, Science and Culture. The project managers and counselors of SÍMEY are ready to help individuals to find out what courses and programs suits them the best. They also help individuals to find ways to finance the courses fees.
This service is for free, for more info please call 460-5720 or via e-mail
simey@simey.is

 Registration for step 1

 Registration for step 2

 Registration for step 3

SÍMEY - Ośrodek Edukacji i Dokształcania - kursy języka islandzkiego dla obcokrajowców

Jednym z celów działalności SÍMEY jest zapewnienie osobom zamieszkałym na terenie Eyjafjörður dostępu do edukacji i dokształcania się w zakresie wszystkich poziomów funkcjonujących w systemie szkolnictwa. Realizujemy to poprzez organizowanie dużej ilości kursów ukierunkowanych na doskonalenie zawodowe a także kursów dot.zainteresowań hobbystycznych. Jako przykład można wymienić: kursy komputerowe, kursy języków obcych, przeróżne kursy dot. zajęć wykonywanych w czasie wolnym oraz kursy doskonalące w zakresie podnoszenia kwalifikacji. SÍMEY propouje także udział w kursach trwających przez dłuższe okresy czasu, których zaliczenie  uznawane jest oficjalnie  w systemie szkolnictwie stopnia średniego a także jako kursy przygotowawcze dla ubiegających się o przyjęcie na  studia wyższe. 

SÍMEY organizuje kursy języka islandzkiego o różnym stopniu zaawansowania w miejscowościach takich jak: Akureyri, Dalvík i  Fjallabyggð.
Zarządzający powyżej wymienionymi kursami oraz doradcy są do Państwa dyspozycji przy podjęciu decyzji o wyborze odpowiedniego  kursu. Mogą oni także wskazać Państwu na sposoby uzyskania dofinansowania opłat za kursy oraz udzielić innych porad i informacji.
Powyżej oferowana pomoc jest udzielana bezpłatnie  a szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 460 - 5720 lub pod  adresem :   simey@simey.is